เข้าสู่ระบบ

แฟนเพจวัด

ปฏิทิน

May 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

 

 


 

หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ควรนำไปปฏิบัติ ได้แก่

 

        1. อิทธิบาท 4
อิทธิบาท ๔หมายถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จ มี 4 ประการ คือ
                 1.1 ฉันทะ ความพอใจในงานที่ทำหรือในสิ่งที่จะศึกษาเล่าเรียน
                 1.2 วิริยะ ความเพียรพยายามทำงานให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
                 1.3 จิตตะ ความเอาใจใส่ในการทำงาน ตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ
                 1.4 วิมังสา ความคิดรอบคอบ ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองงานที่ทำว่ามีข้อบกพร่องอะไรที่ควรแก้ไขหรือควรเพิ่มเติมอะไรซึ่ง             จะทำให้งานนั้นดีขึ้น


         หลักธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นเหตุเป็นผลกัน นั่นคือ ความพอใจทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียร ซึ่งทำให้เกิดความเอาใจใส่ และมีจิตใจจดจ่อต่อการทำงานนั้นและความเอาใจใส่นี้เองจะทำให้เกิดการพิจารณาไตร่ตรองงานที่ทำไปแล้วว่าดีหรือยัง มีข้อบกพร่องหรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขได้ทัน

*การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 นั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง 4 ประการ จึงจะทำให้งานนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จ*

         2. ฆราวาสธรรม 4
ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ผู้ครองเรือนควรปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ
                   2.1 สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความซื่อตรงต่อกัน
             คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งกาย วาจาและใจ จะทำให้เกิดความไว้วางใจกัน ร่วมมือกันพัฒนา               ครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เราจึงควรแสดงความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ พี่น้อง และ                   สมาชิกทุกคนในบ้าน เช่น ไม่พูดปด มีความตั้งใจที่จะทำงานตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เป็นต้น

                    2.2 ทมะ คือ การข่มใจ การฝึกฝนตนเองไม่ให้ประพฤติชั่ว
              คนเราเมื่ออยู่ด้วยกัน ย่อมจะมีความขัดแย้งกันบ้าง สิ่งใดที่ไม่ตรงกับความคิดของเรา เราควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่                  ควรแสดงกิริยาอาการโต้แย้งออกมาทันที ถ้าเราสามารถข่มใจและพิจารณาปัญหาให้เข้าใจแล้ว เราก็สามารถแก้ปัญหานั้นด้วย                  ความสงบเรียบร้อย

                    2.3 ขันติ คือ ความอดทน หมายถึง ความอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดี อดทนต่อความยากลำบาก
             การอดทนต่อความยากลำบากทางกาย อดทนต่อการพูดจาไม่สุภาพ และอดกลั้นจิตใจห้อยู่ในความสงบ ไม่โกรธ ไม่อิจฉาริษยา               ผู้อื่น ถ้าเรามีขันติในเรื่องต่าง ๆ แล้วจะทำให้เราอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข

                    1.4 จาคะ คือ การเสียสละ การแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่น
             เราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ควรสละสิ่งของ แบ่งปันของกินของใช้ให้กันและกันตามสมควรแก่ฐานะ การแบ่งปันกันจะทำให้เกิด                 ความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

       1. พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร หมายถึง หลักความประพฤติอันเสริฐมี 4 ประการ คือ
                    3.1 เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข
                    3.2 กรุณา ความสงสาร คิดช่วยเหลือผู้อิ่นให้พ้นทุกข์
                    3.3 มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข
                    3.4 อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ไม่ลำเอียง โดยพิจารณาว่า ใครทำดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว

 

อ้างอิง

jirattikul srisuwan.หลักคำสอน.[ออนไลน์] เข้าถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563. :https://medium.com/พระพุธศาสนา/หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา-bfdd3077ee01

รูปเจ้าอาวาส

นาฬิกา

Asia, Bangkok

สถิติผู้เข้าชม

026843
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
54
82
395
26011
1682
2068
26843