เข้าสู่ระบบ

แฟนเพจวัด

ปฏิทิน

June 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

 

 


 

 

  

 

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า ๓ หน)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ-สัมปันโน สุคะโต 
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง 
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

  พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

  มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

  นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

  อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

  กัต๎วานะ กิฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

  สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

  นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

  ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 
พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

  เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

  มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

  ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน 
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ 
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ 
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา 
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

 

อ้างอิง

watpamahachai.บทสวด ถวายพรพระ (พระพุทธเจ้า).[ออนไลน์] เข้าถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563. :http://www.watpamahachai.net/watpamahachai-7.htm

รูปเจ้าอาวาส

นาฬิกา

Asia, Bangkok

สถิติผู้เข้าชม

028837
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
66
58
543
27920
1728
1948
28837